home3601311 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
person
3601311 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย ตวงสิทธิ์ สนขำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
3601311 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11741

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ขั้นตอนกระบวนการและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม มีเนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ การเขียนผังงาน การเขียนซูโด้โค้ด ซอฟท์แวร์ การออกแบบข้อมูลนำเข้า และการแสดงผล การประมวลผล ออกแบบข้อมูลการเก็บบันทึกข้อมูล การสร้างโปรแกรม การฝึกปฏิบัติ ใช้กรณีศึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดสร้างตันแบบ โดยใช้วิธีการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และใช้เครื่องมือช่วยในกระบวนการ พัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)