home3601311 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
personperson_add
3601311 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย ตวงสิทธิ์ สนขำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3601311 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11741

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ขั้นตอนกระบวนการและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม มีเนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ การเขียนผังงาน การเขียนซูโด้โค้ด ซอฟท์แวร์ การออกแบบข้อมูลนำเข้า และการแสดงผล การประมวลผล ออกแบบข้อมูลการเก็บบันทึกข้อมูล การสร้างโปรแกรม การฝึกปฏิบัติ ใช้กรณีศึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดสร้างตันแบบ โดยใช้วิธีการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และใช้เครื่องมือช่วยในกระบวนการ พัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)