เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3601311 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ขั้นตอนกระบวนการและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม มีเนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ การเขียนผังงาน การเขียนซูโด้โค้ด ซอฟท์แวร์ การออกแบบข้อมูลนำเข้า และการแสดงผล การประมวลผล ออกแบบข้อมูลการเก็บบันทึกข้อมูล การสร้างโปรแกรม การฝึกปฏิบัติ ใช้กรณีศึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดสร้างตันแบบ โดยใช้วิธีการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และใช้เครื่องมือช่วยในกระบวนการ พัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสม