เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-1 4914303 สังคมวิทยาการสาธารณสุข (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4914303 สังคมวิทยาการสาธารณสุข (Public Health Sociology) 2(2-0-4) เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Public Health Science) (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2552) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนื้อหา เฉพาะแขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (491) ในกลุ่มวิชาที่ให้เลือกเรียน โดยมีสังเขปคำอธิบายรายวิชาดังนี้ "ความหมายและโครงสร้างของสังคม ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ ลักษณะการให้บริการสาธารณสุข และปัญหาในการรับบริการของประชาชน"

วัตถุประสงค์รายวิชานี้

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาการสาธารณสุข ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันได้
2. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการนำแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาการสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เชิงทฤษฎีทางสังคมวิทยาการสาธารณสุข ไปประยุกต์ใช้ด้วยการออกแบบกระบวนการ/วิธีการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย สำหรับการวางแผนเพื่อดำเนินงานสาธารณสุขชุมชนได้

ปรัชญาของหลักสูตร "เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้มีความสามารถเชิงสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1) เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีครรลองชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 2) เพื่อให้บัณฑิตสามารถบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับชุมชนที่สอดคล้องเชิงสากล 3) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ในแขนงวิชาต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของท้องถิ่น และ 4) เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้