นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา การวิเคราะห์ วางแผนและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ มิติของราคา นโยบายและผลกระทบของการตั้งราคาแตกต่าง ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา