homeนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
personperson_add
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

ผู้สอน
ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11750

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา การวิเคราะห์ วางแผนและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ มิติของราคา นโยบายและผลกระทบของการตั้งราคาแตกต่าง ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)