homeนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
person
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

ผู้สอน
ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11750

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา การวิเคราะห์ วางแผนและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ มิติของราคา นโยบายและผลกระทบของการตั้งราคาแตกต่าง ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)