ผู้สอน
อาจารย์ ธิดารัตน์ นาคบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 1/2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11751

สถานศึกษา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของสุนทรียศาสตร์และสุนทรีภาพ  ความสำคัญและคุณค่าความงามต่อชีวิต ประสบการณ์ทางความงามโดยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ  องค์ประกอบศิลปะ  การรับรู้ความงามและการชื่นชมผลงาน                  ด้านทัศนศิลป์  คีตศิลป์  และนาฎศิลป์  ความสัมพันธ์ของศิลปกรรมไทยกับสากล  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น