เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 1/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายของสุนทรียศาสตร์และสุนทรีภาพ  ความสำคัญและคุณค่าความงามต่อชีวิต ประสบการณ์ทางความงามโดยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ  องค์ประกอบศิลปะ  การรับรู้ความงามและการชื่นชมผลงาน                  ด้านทัศนศิลป์  คีตศิลป์  และนาฎศิลป์  ความสัมพันธ์ของศิลปกรรมไทยกับสากล  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น