929-304 International Economics

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎี นโยบายและข้อตกลงทางการค้าและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ และกระบวนการปรับตัวของดุลการชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินตราต่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ