home929-304 International Economics
personperson_add
929-304 International Economics

ผู้สอน
person
ดร อารีรัตน์ ทศดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
929-304 International Economics

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11754

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎี นโยบายและข้อตกลงทางการค้าและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ และกระบวนการปรับตัวของดุลการชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินตราต่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)