เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1