วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (รหัสวิชา 3000-0101 )

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผน และพัฒนางาน