เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่นำเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีด้านสื่อผลสมและเทคโนโลยีด้านเครือข่ายมารวมกันเพื่อประยุกต์ใช้งานกับงานสานสนเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด