เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1422007 การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น (Introduction to Web Programming) 3(2-2-5)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการสร้างเว็บเพจ มัลติมีเดียและพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ ในฐานะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรมใช้งานเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารสนเทศและสื่อทีน่าสนใจชนิดต่าง ๆบนเครือข่ายอินเตอร์เนต อินทราเน็ต โดยอาศัยหลักการเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมัยใหม่กับระบบจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น