เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1422008 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ Multimedia Technology in Business 3(2-2-5)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชนิดข้อมูลมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล การปรับแต่ง ลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม ในการสร้างมัลติมีเดีย เช่น เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ การผลิตสื่อ การสร้างความสัมพันธฺ์ ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในเชิงธุรกิจ