รังสีวิทยาในสัตว์ใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปรผลสภาพทางรังสีทั้งปกตและพยาธิสภาพของสัตว์ใหญ่