คลินิกปฏิบัติม้า 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติการตรวจร่างกายการวนิจฉัยการวางแผนการรักษาและการป้องกนโรคทางด้านอายุรกรรม ุ การฝึกทกษะทางด้านศัลยกรรม ที่เน้นการตรวจวินิจฉัยทั่วไปรวมถึงการฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีในโรงพยาบาลสตว์ การวางแผนการรักษาและการฝึกทกษะการท ัางด้านศัลยกรรม  สูติกรรมและรังสีวนิจฉย  รวมถึงการฝึกทกษะทางด้านปฏิบัติการชันสูตรโรคการแปลผลทางพยาธิคลินิก การวนิจฉัยหาสาเหตุของโรคโดยเทคนิคทางพยาธิวิทยา ปรสิตวิทยา จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน