เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คลินิกปฏิบัติม้า 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติการตรวจร่างกายการวนิจฉัยการวางแผนการรักษาและการป้องกนโรคทางด้านอายุรกรรม ุ การฝึกทกษะทางด้านศัลยกรรม ที่เน้นการตรวจวินิจฉัยทั่วไปรวมถึงการฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีในโรงพยาบาลสตว์ การวางแผนการรักษาและการฝึกทกษะการท ัางด้านศัลยกรรม  สูติกรรมและรังสีวนิจฉย  รวมถึงการฝึกทกษะทางด้านปฏิบัติการชันสูตรโรคการแปลผลทางพยาธิคลินิก การวนิจฉัยหาสาเหตุของโรคโดยเทคนิคทางพยาธิวิทยา ปรสิตวิทยา จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน