homeห้องเรียนออนไลน์ สังคมศึกษา
personperson_add
ห้องเรียนออนไลน์ สังคมศึกษา

ผู้สอน
ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ กุลศิริ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนออนไลน์ สังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11769

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

15101 สังคมศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษา เรียนรู้ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากศาสนา การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติ พุทธกิจสำคัญ ประวัติศาสดา การปฏิบัติตนตามอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติศาสตร์สาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง องค์ประกอบและความสำคัญของพระไตรปิฎก การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตนตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ความหมายของสติสัมปชัญญะ วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา การจัดพิธีกรรมที่เรียนง่าย ประหยัด มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง ศาสนพิธีในท้องถิ่น การปฏิบัติตนในศาสนพิธีในท้องถิ่น พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรม ในวันสำคัญทางศาสนา มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี

ศึกษา เรียนรู้ สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมืองที่ดี สิทธิเด็กและแนวทางปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมไทย และคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน การสืบทอดประเพณีในท้องถิ่น โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น อำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะประโยชน์ในชุมชน

ศึกษา เรียนรู้ ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์ การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน บทบาทหน้าที่ของธนาคาร ผลดีผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบ

ศึกษา เรียนรู้ ตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองติจูด ระยะทิศทางของภูมิภาค ลักษณะภูมิลักษณ์

ที่สำคัญในภูมิภาคของตน ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาค ประเพณีท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่นของประชากร และอาชีพในท้องถิ่น การอุตสาหกรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาคและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผลจากการรักษาและทำลายสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ วิเคราะห์ บันทึก อธิบาย อภิปราย สรุป นำเสนอ ยกตัวอย่าง เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความเคารพ และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต แบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดี คุณค่าของวัฒนธรรมไทย การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและท้องถิ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

สาระท้องถิ่น

วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนพิธีในท้องถิ่น ลักษณะของภูมิประเทศ ภูมิอากาศของจังหวัดลำพูน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3 ป 5/4 ป 5/5 ป 5/6 ป 5/7

ส 1.2 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3

ส 2.1 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3 ป 5/4

ส 2.2 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3

ส 3.1 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3

ส 3.2 ป 5/1 ป 5/2

ส 5.1 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3

ส 5.2 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3

รวม 28 ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)