การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา (SEMINAR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION)รหัสวิชา 03217218

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาดูงานและแสวงหาประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาของไทย.......................