การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา (SEMINAR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION)รหัสวิชา 03217218

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาดูงานและแสวงหาประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาของไทย.......................