937-352 Web Design and Management

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบเว็บไซต์ กระบวนการสร้างเว็บไซต์ หลักการและเทคนิคในการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น ประสิทธิผลในงานด้านธุรกิจ สถาปัตยกรรมของเว็บ ภาษาสมัยใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ เนื้อหาแบบสื่อประสม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บ การประเมินประสทิฑผลของเว็บไซต์