๙๙๓-๒๑๑ พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายระบบต่างๆ กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพ

Concepts of changes to various body systems, response and adaptive mechanisms of the body under pathophysiological circumstances, clinical diagnosis