เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๙๙๓-๒๑๑ พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มโนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายระบบต่างๆ กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพ

Concepts of changes to various body systems, response and adaptive mechanisms of the body under pathophysiological circumstances, clinical diagnosis