928-480 Seminar in Information Technology Business

คำอธิบายชั้นเรียน

การอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์ และการจัดการสำหรับองค์กรธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของศาสตร์ด้านการจัดการและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม่ การศึกษาดูงานด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ