เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

937-250 Database Systems

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและความหมายของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและรูปแบบของฐานข้อมูล การวิเคราะห์ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล ความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

The study includes concepts and definitions of database system; database components and formats; database analysing technique; database design; database development and management; security of database system; technology relating to database.