เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

AA_Risk Management_1/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดในการประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมการทำความเข้าใจกับธรรมชาติของความเสี่ยง วิธีการวัดความเสี่ยง ตลอดจนเครื่องมือ และวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่อการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆได้อย่าง สอดคล้องกันกับนโยบายและกลยุทธ์ของกิจการ