เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

937-252 Contemporary Programming C#

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สภาพแวดล้อมของการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ การเขียนโปรแกรมโดยใช้ฐานองค์ประกอบ(Component base) หรือวัตถุ (Object base) ที่มีอยู่ในแบบมองเห็นและจับวาง อัลกอลิทึมของการทำงานแบบตามสถานการณ์ (Event driven) การเขียนและทดสอบโปรแกรม


The study includes the environment of writing contemporary programming, component based programming, event driven algorithm; writing and testing the program.