home460-214Sec01(PSU)
person
460-214Sec01(PSU)

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-214Sec01(PSU)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11788

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

องค์ประกอบและรูปแบบของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ หลักการในการติดต่อสื่อสารทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน การเขียนเอกสารทางธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งการนำเสนอ รายงานทางธุรกิจ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)