home460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) ปีการศึกษา 1/2557
personperson_add
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) ปีการศึกษา 1/2557

ผู้สอน
ณัฐพล เจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) ปีการศึกษา 1/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11789

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ การสื่อสาร และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ พฤติกรรมองค์กร การทำงานเป็นทีม ความป็นผู้นำและการควบคุม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)