460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) ปีการศึกษา 1/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ การสื่อสาร และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ พฤติกรรมองค์กร การทำงานเป็นทีม ความป็นผู้นำและการควบคุม