home460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) ปีการศึกษา 1/2557
person
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) ปีการศึกษา 1/2557

ผู้สอน
ณัฐพล เจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) ปีการศึกษา 1/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11789

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ การสื่อสาร และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ พฤติกรรมองค์กร การทำงานเป็นทีม ความป็นผู้นำและการควบคุม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)