homeOrnamental Aquatic Animal and Plant Culture
person
Ornamental Aquatic Animal and Plant Culture

ผู้สอน
ปาริชาต นิลวิเชียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Ornamental Aquatic Animal and Plant Culture

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11792

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำสวยงามและเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไปและวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตน้ำ โดยเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพันธุ์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)