เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Ornamental Aquatic Animal and Plant Culture

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำสวยงามและเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไปและวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตน้ำ โดยเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพันธุ์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด