homeOrnamental Aquatic Animal and Plant Culture
personperson_add
Ornamental Aquatic Animal and Plant Culture

ผู้สอน
person
ปาริชาต นิลวิเชียร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Ornamental Aquatic Animal and Plant Culture

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11792

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำสวยงามและเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไปและวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตน้ำ โดยเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพันธุ์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)