Ornamental Aquatic Animal and Plant Culture

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำสวยงามและเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพทั่วไปและวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตน้ำ โดยเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพันธุ์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด