เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460–386Trans-Econ1/57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียน

1)มีความตรงต่อเวลา (ไม่อนุญาตให้เข้าเรียนหากมาเรียนสายเกิน 20 นาที )

2)ในกรณีนักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบ 80% หรือการขาดสอบ เนื่องจากการเจ็บป่วย ขอให้ใช้ใบรับรอง

แพทย์ซึ่งระบุให้สามารถลาพักได้ (ทั้งนี้จะพิจารณาควบคู่โดยดุลยพินิจของอาจารย์)

3)ไม่มีเสียงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ แทรกในระหว่างการเรียนการสอน

4)นักศึกษาที่มีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียนและระดับคะแนน ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยเร็วที่สุด

5)รักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยอันดีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์