เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

010813401 Engineering Management 1/57

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาการจัดการวิศวกรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ