010813401 Engineering Management 1/57

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการวิศวกรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ