เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

921-305 Industrial Pollution and Waste Treatment (ส่งการบ้าน ถาม-ตอบ และอื่น ๆ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะและปริมาณของมลพิษในน้ำเสียและอากาศ ของเสียอันตรายประเภทต่าง ๆ วิธีวิเคราะห์มลพิษในน้ำ กรรมวิธีเฉพาะหน่วยที่ใช้ในการกำจัด/บำบัดน้ำเสียและของเสียอันตรายทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีววิธี เช่น การกรอง การตกตะกอน การทำปฏิกิริยาของสารเคมี/แบคทีเรีย การออกแบบเครื่องมือเฉพาะหน่วย การจัดการของเสียอันตรายในรูปของตะกอน วิธีกำจัดมลพิษในอากาศ วิธีกำจัดน้ำเสียและอากาศเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

Characteristics and quantities of pollutants in wastewater and air; hazardous waste; analysis of pollutant in water; specific processes for wastewater and hazardous waste treatment and disposal in physical, chemical and biological method such as filtration, sedimentation, chemical reaction/bacteria; designing specific tools; hazard sludge management; methodology of pollutant disposal in wastewater and air pollution in industry.