การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.3


ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.3

รหัสวิชา
118

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ง๒๓๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๕                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                                                                           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาท องค์ประกอบ หลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน เลือกใช้ข้อมูล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับงาน การจัดการระบบงานและระบบคน การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยคำนึงคำนึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม ลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทำงาน นำเสนอผลงานและแนวทางในการประกอบอาชีพ เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค และได้ชิ้นงานนำไปใช้ประโยชน์ได้

โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพสำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง ได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลิกภาพและความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสุจริตเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด ง ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ ง ๔.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓

รวมตัวชี้วัด          ๖   ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books