425-101 Man and Civilization Heritage semester 1/2557 G:2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เปิดสำหรับนักศึกษารายวิชา 425-101 Man&C กลุ่มที่ 2 เวลาเรียน วันศุกร์ เวลา 13.00-14.50 และ วันจันทร์ เวลา 16.00-16.50 น.