ปัญหาพิเศษ(926-209 )

คำอธิบายชั้นเรียน

ปัญหาพิเศษ(การวางแผนการเงินส่วนบุคคล) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ(926-209) และธุรกิจระหว่างประเทศ(931-409)