homeชื่อหลักสูตร : พัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ (Professional Driver Development Course)
person
ชื่อหลักสูตร : พัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ (Professional Driver Development Course)

ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชื่อหลักสูตร : พัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ (Professional Driver Development Course)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11811

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พนักงานขับรถผู้บริหารถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ เพื่อให้ได้คนเก่งคนดี จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา พัฒนาและธรรมรงค์รักษา เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสำนึก และขวัญกำลังใจที่ดีต่องานและการบริการ

กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานขับรถผู้บริหาร

ประเภทรถที่ใช้ :

- รถจักรยานยนต์
- รถยนต์ขนาดเล็กทุกประเภท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ เป็นผู้ให้บริการที่มีจิตสำนึกแห่งการบริการที่ดี เป็นที่ยอดรับทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการในการขับรถอย่างปลอดภัย ที่เป็นมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับวิถีทางแบบไทย

- เพื่อให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งต่อองค์กร และผู้ใช้ทางร่วมกัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หัวข้อการฝึกอบรม :

การขับรถอย่างปลอดภัย (Safety Driving) - การบริหารจัดการสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
- เทคนิคการมองเพื่อความปลอดภัย
การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ (Vehicle Inspection)
- ภาคทฤษฎี (BEWAGON)
การบริการด้วยหัวใจ (Service Mind)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)