homeหลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย (Forklift Safety Drive Training)
person
หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย (Forklift Safety Drive Training)

ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย (Forklift Safety Drive Training)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11812

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการและเหตุผล
การนำรถยก Forklift เข้ามาใช้ในกระบวนการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาวัสดุ ซึ่งเป็น
กระบวนการหลักที่สำคัญของโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย
ภายในและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า แต่ความสะดวกสบายจากการใช้รถยก ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายที่
พร้อมจะเกิดเป็นอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ถ้าพนักงานขับรถยกไม่เข้าใจถึงการใช้รถยกอย่างปลอดภัย
และการตรวจสอบบารุงรักษารถยกให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานขับรถยกรู้วิธีการใช้รถยก เคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย
2. เพื่อให้พนักงานขับรถ รู้วิธีการตรวจสอบและบารุงรักษารถยก
3. เพื่อให้พนักงานขับรถเกิดความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินเสียหาย


หัวข้อการฝึกอบรม

  • ส่วนประกอบของรถยก และอุปกรณ์ป้องกันตัวรถ
  • อุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับผู้ใช้รถและการตรวจสอบและบำรุงรักษา
  • ข้อปฏิบัติขณะใช้รถยก และระเบียบการใช้รถยก
  • คุณสมบัติของผู้ขับขี่ และผู้ควบคุมการใช้รถยก
  • การตรวจรถ Forklift (Toyota/Nissan, etc.) แบบใช้ก๊าซ / น้ำมัน / ไฟฟ้า
  • ทดสอบการขับรถ Forklift

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)