เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคารเป็นระบบที่มีความใกล้ชิดกับผู้ ใช้อาคารมากที่สุด เนื่องจากทุกอาคารจะต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนั้นจะก่อให้เกิด ความไม่ปลอดภัยและเกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบเมื่อต้องการการซ่อมบำรุง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยเป็นมาตรฐานที่กำลังได้ รับการส่งเสริมให้ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ได้นำไปใช้งาน แต่เนื่องจากในมาตรฐาน ได้ให้แต่เพียงหลักการและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการคำนวณเท่านั้น แต่ยังไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการออกแบบจริงๆ ไว้ ผู้ที่จะนำมาตรฐานนี้ไปใช้จึงควรที่จะทำความเข้าใจในรายละเอียดที่สำคัญ ต่างๆ ก่อน รวมไปถึงจะต้องทราบถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานต่อผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอาคาร ทั้งฝ่ายผู้รับเหมา ผู้ออกแบบและควบคุมการติดตั้ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ เองด้วยการสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบตั้งแต่สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินพิกัด รวมทั้งข้อควรระวังและวิธีการการตรวจสอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้า