ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ว่าที่ ร.อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1