homeศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
personperson_add
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ผู้สอน
person
ว่าที่ ร.อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1182

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)