ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1