ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1