926-431 sec01 for Business Economics

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Entrepreneurship and New Venture Creation
สำหรับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557