home926-431sec02 for ITB
person
926-431sec02 for ITB

ผู้สอน
จิรยุุทธ์ จันทนพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
926-431sec02 for ITB

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11823

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Entrepreneurship and New Venture Creation
สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)