926-431sec02 for ITB

คำอธิบายชั้นเรียน

Entrepreneurship and New Venture Creation
สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557