เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-431sec02 for ITB

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Entrepreneurship and New Venture Creation
สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557