926-431sec02 for ITB

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

Entrepreneurship and New Venture Creation
สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557