home926-404 Project Management
personperson_add
926-404 Project Management

ผู้สอน
จิรยุุทธ์ จันทนพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
926-404 Project Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11824

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Project Management

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)