เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

910-304 Principles of Fine and Applied Arts Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวางแผน บริหารบุคลากร การเงินและพัสดุ จัดหาทุนสนับสนุน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและการตลาด เพื่อบริหารจัดการทางด้านศิลปกรรม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา