เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2557 / 1 / 928-351 Business Information Systems

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง 2554)

Business information systems (BIS) can be defined as systems integrating information technology, people and business.

ระบบสารสนเทศกับกลยุทธองค์กร วงจรสารสนเทศธุรกิจ วงจรรายรับ วงจรรายจ่ายระบบสำนักงานอัตโนมัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆในองค์กร สารสนเทศในการวางแผนและควบคุมทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resource Planning) ซอฟต์แวร์ทางการบริหารทรัพยากรขององค์การธุรกิจ

Information system and organizational strategy, business information cycle , revenue cycle, expenditure cycle, office automation system, design and realization of office automation system for supporting in a organization, enterprise resource planning information and Human Resource Management soft ware