เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-280Logistics&Supply Chain_1-57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักการและการดำเนินงานของกิจกรรม โลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโซ่อุปทาน ต้นทุนโลจิสติกส์ และแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การบริหารโซ่อุปทานทั่วโลก