441-321 Human Resource Planning, Recruitment and Selection

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิด กระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์กําลังคน การวิเคราะห์งาน การกําหนด รายละเอียดของงาน และคุณสมบัติผู์ปฏิบัติงาน วิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือก การทดสอบ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการงานอาชีพ