SWU 365 1-57

คำอธิบายชั้นเรียน

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการจัดการของผู้เรียนด้านการจัดการตน คน และงาน ส่งเสริมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์