เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU 365 1-57

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการจัดการของผู้เรียนด้านการจัดการตน คน และงาน ส่งเสริมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์