homeชื่อวิชา การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT) รหัสวิชา 03218008
personperson_add
ชื่อวิชา การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT) รหัสวิชา 03218008

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชื่อวิชา การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT) รหัสวิชา 03218008

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11853

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบหลัก ระบบและทฤษฎีการวางแผน คุณลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา การวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ปัจจัยถ่วงและปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ สภาพแวดล้อมภายในและนอกหน่วยงานและแนวโน้มของความต้องการทางการศึกษา รวมทั้งการศึกษาวิธีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย การกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน เทคนิคการนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)