homeชื่อวิชา การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT) รหัสวิชา 03218008
person
ชื่อวิชา การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT) รหัสวิชา 03218008

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชื่อวิชา การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT) รหัสวิชา 03218008

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11853

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบหลัก ระบบและทฤษฎีการวางแผน คุณลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา การวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ปัจจัยถ่วงและปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ สภาพแวดล้อมภายในและนอกหน่วยงานและแนวโน้มของความต้องการทางการศึกษา รวมทั้งการศึกษาวิธีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย การกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน เทคนิคการนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)