รหัสวิชา 03218003 ชื่อวิชา การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบหลัก และคุณลักษณะของแผนยุทธศาสตร์...........