เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชื่อวิชา การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT) รหัสวิชา 03218008

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบหลัก ระบบและทฤษฎีการวางแผน คุณลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา การวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ปัจจัยถ่วงและปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ สภาพแวดล้อมภายในและนอกหน่วยงานและแนวโน้มของความต้องการทางการศึกษา รวมทั้งการศึกษาวิธีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย การกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน เทคนิคการนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา