homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กศ.บท 1/2557
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กศ.บท 1/2557

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กศ.บท 1/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11857

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา3061210 วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)