home1005101 ทักษะทางภาษาสำหรับครู 3(2-2-5)
personperson_add
1005101 ทักษะทางภาษาสำหรับครู 3(2-2-5)

ผู้สอน
นาง กันทิมา แสงใส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1005101 ทักษะทางภาษาสำหรับครู 3(2-2-5)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11859

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

   ความสำคัญ  ธรรมชาติของภาษา หลักการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น การฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู การฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายกับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เน้นการจับใจความ การโต้ตอบด้วยภาษาเขียน ภาษาพูด ด้วยสำนวนและสำเนียงที่ถูกต้อง การอ่านบทความวิชาการและวิจัย การเขียนบทความทางการศึกษา การนำเสนอรายงานทางการศึกษาต่อที่ประชุมในชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)