เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล