homeการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
person
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ผู้สอน
อาจารย์ รุ่งศักดิ์ เยื่อใย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1186

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)