homeการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
personperson_add
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ผู้สอน
person
อาจารย์ รุ่งศักดิ์ เยื่อใย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1186

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)