home57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคกศ.บป.)
person
57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคกศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคกศ.บป.)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11866

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายและความสำคัญของสถิติ ข้อมูล มาตราการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยด้วยสถิติบรรยายและสถิติทดสอบ ความหมายและความสำคัญของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพและตารางชีพที่สำคัญในงานสาธารณสุข และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)