home57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคกศ.บป.)
personperson_add
57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคกศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคกศ.บป.)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11866

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญของสถิติ ข้อมูล มาตราการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยด้วยสถิติบรรยายและสถิติทดสอบ ความหมายและความสำคัญของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพและตารางชีพที่สำคัญในงานสาธารณสุข และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)