เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-1 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคกศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การออกแบบวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย