เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Com571AB วิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

         ศึกษาความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อประสม ซอร์ฟแวร์ ชนิดของซอร์ฟแวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชนิดของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและโปรแกรม การจัดการอุปกรณ์รับเข้าอุปกรณ์ส่งออก การจัดสรรทรัพยากร และการจัด กำหนดการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์