homeCom571AB วิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
person
Com571AB วิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

ผู้สอน
นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Com571AB วิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11869

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

         ศึกษาความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อประสม ซอร์ฟแวร์ ชนิดของซอร์ฟแวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชนิดของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและโปรแกรม การจัดการอุปกรณ์รับเข้าอุปกรณ์ส่งออก การจัดสรรทรัพยากร และการจัด กำหนดการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)