เทคโนโลยีกับการพัฒนา_section029

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาเครื่องกล รุ่นที่ 34

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 32