เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

515-441_2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

(ภาษาไทย) ทฤษฎีทางด้านพันธุศาสตร์ การถ่ายทอด ความแปรปรวนของยีนส์ และอิทธิพลของยีนส์ที่ควบคุมลักษณะต่างๆของสัตว์ การวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการคัดเลือก และผสมพันธุ์

(ภาษาอังกฤษ)Theory of geneticinheritancegens variation, and genes effect regulate animal traits, breeding plan, selection and mating system.