515-441_2557

คำอธิบายชั้นเรียน

(ภาษาไทย) ทฤษฎีทางด้านพันธุศาสตร์ การถ่ายทอด ความแปรปรวนของยีนส์ และอิทธิพลของยีนส์ที่ควบคุมลักษณะต่างๆของสัตว์ การวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการคัดเลือก และผสมพันธุ์

(ภาษาอังกฤษ)Theory of geneticinheritancegens variation, and genes effect regulate animal traits, breeding plan, selection and mating system.